นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 55,677 คน

สภาพสังคม

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา ๘ แห่ง (ขยายโอกาส ๒ โรงเรียน)
โรงเรียนมัธยมศึกษา ๓ แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๒ แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ ๑๕ แห่ง
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์ - แห่ง


สาธารณสุข

การให้มีบริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้

โรงพยาบาล จำนวน - แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน ๓ แห่ง
จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐ คน
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๑๙๕ คน
หอกระจายข่าว จำนวน ๑๙ แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด ร้อยละ ๑๐๐


การประกอบอาชีพของประชากร

ประชากรในตำบลท้ายทุ่งมีการประกอบอาชีพ เรียงลำดับตามจำนวนมากน้อย ดังนี้ อาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงไว้ใช้งานและเพื่อบริโภคในครัวเรือน) รับจ้าง เป็นอาชีพรองลงมา ค้าขาย เป็นอาชีพรองลงมา

เปลี่ยนภาษา