เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา ๘ แห่ง (ขยายโอกาส ๒ โรงเรียน)
โรงเรียนมัธยมศึกษา ๓ แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๒ แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ ๑๕ แห่ง
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์ - แห่ง


สาธารณสุข

การให้มีบริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้

โรงพยาบาล จำนวน - แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน ๓ แห่ง
จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐ คน
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๑๙๕ คน
หอกระจายข่าว จำนวน ๑๙ แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด ร้อยละ ๑๐๐


การประกอบอาชีพของประชากร

ประชากรในตำบลท้ายทุ่งมีการประกอบอาชีพ เรียงลำดับตามจำนวนมากน้อย ดังนี้ อาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงไว้ใช้งานและเพื่อบริโภคในครัวเรือน) รับจ้าง เป็นอาชีพรองลงมา ค้าขาย เป็นอาชีพรองลงมา
0.02s. 0.75MB