เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ จากอำเภอเมืองพิจิตร ผ่านอำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ ไปอำเภอดงเจริญ
มีถนนทางหลวงชนบท พจ.๔๐๒๔ บ้านวัดป่าเรไรย์ - บ้านสำนักขุนเณร จากอำเภอทับคล้อ ไปอำเภอบางมูลนาก
มีถนนลูกรัง ถนนดิน ตัดผ่านภายในตำบลและหมู่บ้านต่างๆ จำนวน ๓๔ สายโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ ๓๔ แห่ง
โทรศัพท์ภายในบ้านเรือน ๕๗ แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง


หน่วยธุรกิจในเขตตำบลท้ายทุ่ง
ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ร้านค้า ๘๖ แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน (ถัง) ๒๑ แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง (โรงเลี้ยงไก่เนื้อ)
โรงสี ๑ แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๒ แห่ง


องค์กรประชาชนภายในตำบลท้ายทุ่ง
ลูกเสือชาวบ้าน ๕ รุ่น ๖๕๐ คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ ๑ รุ่น ๑๐๕ คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคง ๑ รุ่น ๑๐ คน
กลุ่มเยาวชน ๑ รุ่น ๑๕๐ คน
อปพร. ๒ รุ่น ๒๑๘ คน0.02s. 0.50MB