นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 55,686 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ จากอำเภอเมืองพิจิตร ผ่านอำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ ไปอำเภอดงเจริญ
มีถนนทางหลวงชนบท พจ.๔๐๒๔ บ้านวัดป่าเรไรย์ - บ้านสำนักขุนเณร จากอำเภอทับคล้อ ไปอำเภอบางมูลนาก
มีถนนลูกรัง ถนนดิน ตัดผ่านภายในตำบลและหมู่บ้านต่างๆ จำนวน ๓๔ สายโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ ๓๔ แห่ง
โทรศัพท์ภายในบ้านเรือน ๕๗ แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง


หน่วยธุรกิจในเขตตำบลท้ายทุ่ง
ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ร้านค้า ๘๖ แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน (ถัง) ๒๑ แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง (โรงเลี้ยงไก่เนื้อ)
โรงสี ๑ แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๒ แห่ง


องค์กรประชาชนภายในตำบลท้ายทุ่ง
ลูกเสือชาวบ้าน ๕ รุ่น ๖๕๐ คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ ๑ รุ่น ๑๐๕ คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคง ๑ รุ่น ๑๐ คน
กลุ่มเยาวชน ๑ รุ่น ๑๕๐ คน
อปพร. ๒ รุ่น ๒๑๘ คน

การไฟฟ้า

ประชาชนในเขตตำบลท้ายทุ่งมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๙๙


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ ลำห้วย ลำคลอง ๗ สาย
บึง หนองและอื่นๆ ๙ แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย ๒๘ แห่ง
บ่อน้ำตื้น ๕ แห่ง
บ่อโยก ๕ แห่ง
สระน้ำ ๓๒ แห่ง
เปลี่ยนภาษา