นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 55,712 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ขนาดและที่ตั้ง

ตำบลท้ายทุ่งอยู่ในเขตของอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดพิจิตร ห่างจากตัวจังหวัดโดยทางรถยนต์ไปตามถนนหมายเลข ๑๑๑๘-๑๑๓ เส้นผ่านอำเภอตะพานหินระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร และโดยทางรถยนต์ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑ เส้นผ่านอำเภอสากเหล็กระยะทาง ๖๒ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟผ่านทางอำเภอตะพานหิน ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร ตำบลท้ายทุ่งมีเนื้อที่โดยประมาณ ๙๐.๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๖,๙๗๑.๓๗๕ ไร่ โดยสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายทุ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


อาณาเขต

ตำบลท้ายทุ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือติดต่อเขตพื้นที่ตำบลทับคล้อ ตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อเขตพื้นที่ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อเขตพื้นที่ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อเขตพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลท้ายทุ่งแบ่งออกได้ดังนี้ คือ
ที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีความลาดเทไปทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๓,๔,๕ ซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำ และมีน้ำท่วมเกือบทุกปี ส่วนพื้นที่ราบสูงและมีลำคลองเกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในบริเวณหมู่ที่ ๑,๒,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙


สภาพภูมิอากาศ

ภูมิอากาศจัดอยู่ในแบบมรสุม โดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อน ร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาวจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

เขตการปกครอง

ตำบลท้ายทุ่งมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๙ หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด ๒,๔๔๗ หลังคาเรือน ( ข้อมูลการตรวจสอบรายงานสถิติบ้าน ระดับตำบลของตำบลท้ายทุ่ง สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอทับคล้อ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ )

หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายทุ่ง จำนวน ๑๐๕ หลัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองจอก จำนวน ๑๓๖ หลัง
หมู่ที่ ๒ บ้านท้ายทุ่ง จำนวน ๑๕๙ หลัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านคายน้อย จำนวน ๑๕๙ หลัง
หมู่ที่ ๓ บ้านบางเบน จำนวน ๗๐ หลังหมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำเคือง จำนวน ๑๗๙ หลัง
หมู่ที่ ๔ บ้านบางเบน จำนวน ๗๓ หลัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองห้วยหลัว จำนวน ๑๖๗ หลัง
หมู่ที่ ๕ บ้านวังกระชัน จำนวน ๒๑๒ หลังหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองคอม จำนวน ๒๒๕ หลัง
หมู่ที่ ๖ บ้านสี่แยกเขาดิน จำนวน ๒๒๗ หลังหมู่ที่ ๑๖ บ้านเนินม่วง จำนวน ๙๙ หลัง
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองจิก จำนวน ๘๓ หลังหมู่ที่ ๑๗ บ้านโคกสะอาด จำนวน ๗๐ หลัง
หมู่ที่ ๘ บ้านเขาส้าน จำนวน ๘๑ หลังหมู่ที่ ๑๘ บ้านไดอีเผือก จำนวน ๑๖๔ หลัง
หมู่ที่ ๙ บ้านไดอีเผือก จำนวน ๑๒๙ หลังหมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองหัวลิง จำนวน ๖๕ หลัง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกกระถิน จำนวน ๔๔ หลัง

ประชากร

( ข้อมูลการตรวจสอบรายงานสถิติประชากร ระดับตำบลของตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอทับคล้อ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ )
ตำบลท้ายทุ่งมีประชากร จำนวน ๗,๘๑๔ คน
จำนวนประชากรชาย จำนวน ๓,๘๑๘ คน
จำนวนประชากรหญิง จำนวน ๓,๙๙๖ คน
ความหนาแน่ของประชากร ๘๕.๙๕ คน/ตารางกิโลเมตร

เปลี่ยนภาษา