เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ที่ 413/2561 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 156
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานอบต.ท้ายทุ่ง173
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน168
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 118
มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 823
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม1155
คุณธรรม จริยธรรม1132

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB