เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปี 2562117
ประกาศจัดตั้งกลุ่งพนักงานส่วนตำบล เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน132
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-25641149
ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลท้ายทุ่ง เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร129
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ที่334/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 199

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB