เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-25641119
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ที่334/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561163

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB