เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • พ.อ.อ.สวัสดิ์ ยิ้มกล่ำ

  ปลัด อบต.ท้ายทุ่งสำนักปลัด

 • นายธีระศักดิ์ สวัสดี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางนันทญา บุญแจ้ง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางรุ้งลาวัลย์ สารีวรรณ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวรมณีย์ หอมรส

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายพัชรพล รีกงราด

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 • นางสาวปิยมาศ เเก้วนึก

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางธนัชชา นุชเทียน

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวทวินันท์ บุญโห้

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวปาร์ยสุภัชชา สอนประสิทธิ์

  คนงานทั่วไป

 • นายสมภพ ศรีจันทร์ประพันธ์

  คนงานทั่วไป

 • นายวินิจ บุญล้อม

  คนงานทั่วไป

 • นายนิพนธ์ อุ่นอุบล

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางสาวสุดใจ ประสมทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวณัฐกานต์ เขียวขำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวสมมาตร ดวงสุวรรณ

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางสาวเจษฎาภรณ์ พลวัตสกุล

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวปวีณา ทินปาน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวชญานิศา โสแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • พ.อ.อ.สวัสดิ์ ยิ้มกล่ำ

  ปลัด อบต.ท้ายทุ่ง รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

 • นายรพีพัฒน์ คงอุบล

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • สิบเอกปริพล สอนประสิทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายพีรพัฒน์ คะนึงทอง

  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

 • นายภานุวัฒน์ เหมือนวงศ์ธรรม

  จ้างเหมางานป้องกัน

 • นายสุรธรรม คำบุญเรือง

  จ้างเหมาซ่อมแซมประปา

 • นายนิรันดร์ อุ่นอุบล

  จ้างเหมาซ่อมแซมประปา

กองการศึกษาฯ

 • นายณัฏฐวัฒน์ อุ่มชอุ้ม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางสาวพัฒน์นรี บังอร

  ครู (อันดับ คศ.2)

 • นางพัชรี ศรีรุณ

  ครู (อันดับ คศ.1)

 • นางสาวสร้อยสุดา นวนอ่อน

  ครู (อันดับ คศ.1)

 • นางปิ่น ยี่เทพ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางเดือน ข้อล่ำ

  ผู้ดูแลเด็ก

0.02s. 0.75MB