นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 60,400 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายทองสนธิ์ ศรีรุณ

  ประธานสภา อบต.ท้ายทุ่ง

 • นายเที่ยง ปันแก้ว

  รองประธานสภา อบต.ท้ายทุ่ง

 • พ.อ.อ.สวัสดิ์ ยิ้้มกล่ำ

  เลขานุการสภา อบต.ท้ายทุ่งสมาชิกสภา

 • จ.ส.อ.สวัสดิ์ อินธิสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายนิมีตร สังฆรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเอนก สุขนวล

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายมานิตย์ บำเรอวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสุชาติ กล่อมดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายศรีจันทร์ สมัครการ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสำรวย ศรีทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายเกตุ จันทร์ขำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเพ็ชร ไชยธงรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายไพรัตน์ เนตรแสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญธรรม ลักษณะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายเรียบ ต้นปัญญาตระกูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมพงษ์ บุญล้อม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายเสงี่ยม มะโนน้อม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสอาด บุญมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสำเนียง อยู่มีสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายยนต์ มูลเที่ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายบุญเลิศ เรืองศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายสมนึก ตันหยงทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางฉลวย หมายมั่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสำราญ กะติยะการ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายทองกร ประดับทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายหล้า นันทะสี

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายลำใย ประสมทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางสมหมาย เพิ่มลาภ

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายสุวรรณ แสนสา

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายคำตา หนูแดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายสมาน ผากาเกตุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายบุญมี ทองรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายสากล พรรณา

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายทวี ค้องทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายรัง เพ็รชศูนย์จันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 19

 • นายจรัณ หงษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 19เปลี่ยนภาษา