นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 55,744 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ อาชีพเกษตรมั่นคง คุณภาพชีวิตดี
ประชาชนมีส่วนร่วม ตำบลท้ายทุ่งยั่งยืนร่มเย็น ”พันธกิจ

๑. สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๒. พัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และสถาบันครอบครัว
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค
๔. บำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาการกีฬา และการนันทนาการ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนตำบลท้ายทุ่งมีอาชีพ
๒. ประชาชนตำบลท้ายทุ่งมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
๓. นักเรียนในตำบลท้ายทุ่งได้รับการศึกษามากขึ้น
๔. ประชาชนตำบลท้ายทุ่งมีสุขภาพและอนามัยที่ดียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
๒. จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
๓. พัฒนาระบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ใช้ระบบการผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ
๒. ส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชนและอาชีพในชุมชน
๓. พัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาการสาธารณสุข และสถาบันครอบครัว
๓. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
๔. การสงเคราะห์และสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการให้บริการ
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
๔. พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

๑. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ระบบการตลาดการเกษตรครบวงจร เน้นระบบการพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ
๒. พัฒนาทางด้านสังคม/ครอบครัว ให้อยู่อย่างสันติสุข ปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม ปลอดโรคภัยทุกชนิด
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ การคมนาคม ไฟฟ้า และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๔. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้ก้าวหน้าและยั่งยืน
๕. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนภาษา