เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ อาชีพเกษตรมั่นคง คุณภาพชีวิตดี
ประชาชนมีส่วนร่วม ตำบลท้ายทุ่งยั่งยืนร่มเย็น ”พันธกิจ

  • ๑. สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  • ๒. พัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และสถาบันครอบครัว
  • ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค
  • ๔. บำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาการกีฬา และการนันทนาการ
  • ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชน        เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  • ๑. ประชาชนตำบลท้ายทุ่งมีอาชีพ
  • ๒. ประชาชนตำบลท้ายทุ่งมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
  • ๓. นักเรียนในตำบลท้ายทุ่งได้รับการศึกษามากขึ้น
  • ๔. ประชาชนตำบลท้ายทุ่งมีสุขภาพและอนามัยที่ดี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
๒. จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
๓. พัฒนาระบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ใช้ระบบการผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ
๒. ส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชนและอาชีพในชุมชน
๓. พัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาการสาธารณสุข และสถาบันครอบครัว
๓. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
๔. การสงเคราะห์และสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการให้บริการ
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
๔. พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ


นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง


๑. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ระบบการตลาดการเกษตรครบวงจร เน้นระบบการพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ
๒. พัฒนาทางด้านสังคม/ครอบครัว ให้อยู่อย่างสันติสุข ปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม ปลอดโรคภัยทุกชนิด
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ การคมนาคม ไฟฟ้า และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๔. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้ก้าวหน้าและยั่งยืน
๕. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0.02s. 0.50MB