เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งตู้ปันสุขร่วมแบ่งปัน 4129 พ.ค. 63
อบต.ท้ายทุ่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25623825 พ.ค. 63
ประกาศจังหวัดพิจิตร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล4521 เม.ย. 63
อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)7313 เม.ย. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโนโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง10112 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภันฑ์ชุมชน ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ766 มี.ค. 63
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 8122 ม.ค. 63
โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 25634010 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง5218 ธ.ค. 62
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) ปี 2562 ณ วัดหนองคอม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ลงพื้นที่นำบริการต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนถึงยังพื้นที่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเ14228 ต.ค. 62
การดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562124 ก.ย. 62
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง ประจำปี 256217110 ก.ย. 62
กองทุนโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง121 ส.ค. 62
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2563 พื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง220 ส.ค. 62
กิจกรรมค้นหาลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธืยุงลายและแจกทรายอะเบท ประจำปี 2562220 ส.ค. 62
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง ปี2562215 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ประจำปีพุทธศักราช 25621189 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562986 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา ปีพุทธศักราช 256215628 ก.ค. 62
อบต.ท้ายทุ่งได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ ภายใต้กิจกรรม "หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่" 217 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB