เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563

แชร์

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และจากนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีโครงการอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and Transparency) ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากรของท้องถิ่น ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และการสร้างความสุจริต โปร่งใสให้เกิดขึ้น โดยมีบุคลากรของท้องถิ่นเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็งและสามารถ สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563” ขึ้น สำหรับบุคคลากรในสังกัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานตนเองอย่างเหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานตนเอง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB