เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลท้ายทุ่ง ปี พ.ศ.2563

แชร์

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมอาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอาศัยงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญ และที่สำคัญแนวทางในการพัฒนานั้นต้องมาจาก ปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา และการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง มีแนวทางอย่างชัดเจนและถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชน อย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง จึงมี “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลท้ายทุ่ง ปี พ.ศ.๒๕๖๓”

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

๒.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้หลักประชารัฐ เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ

๓.เพื่อให้กระบวนการจัดทำ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ้น มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิดการปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน

๔.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บทบาทหน้าที่ของ อบต. แก่ประชาชนในท้องถิ่น และการได้รับความสะดวกในการรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานราชการ

๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง กองทุนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง

เป้าหมาย
          พื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน

วิธีการดำเนินการ
          ๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่นัดหมาย

          ๒. ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ ผ่านผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

          ๓. การดำเนินการตามโครงการออกพบประชาชนตามหมายกำหนดการ

          ๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินการ           เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ              สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร                                                                                                                   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑. ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น

          ๒. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นมาจากประชาชนโดยตรง    

          ๓. ตำบลท้ายทุ่งมีการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

          ๔. ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาเสียภาษีเพื่อลดค่าใช้จ่ายรายได้เพิ่มขึ้น

 

                                                                 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.02s. 1.00MB