นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 15 คน

เยี่ยมชม 7,305 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 พ.ค. 63อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งตู้ปันสุขร่วมแบ่งปัน  แชร์  
25 พ.ค. 63อบต.ท้ายทุ่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
14 เม.ย. 63โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2563 แชร์  
13 เม.ย. 63อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แชร์  
12 มี.ค. 63โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโนโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง แชร์  
6 มี.ค. 63โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภันฑ์ชุมชน ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ แชร์  
20 ก.พ. 63ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
20 ก.พ. 63โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลท้ายทุ่ง ปี พ.ศ.2563 แชร์  
22 ม.ค. 63งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563  แชร์  
10 ม.ค. 63โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
30 ธ.ค. 62อบต.ท้ายทุ่ง ร่วมสนับสนุนของขวัญสำหรับคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 แชร์  
18 ธ.ค. 62พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
13 ธ.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
28 ต.ค. 62โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) ปี 2562 ณ วัดหนองคอม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ลงพื้นที่นำบริการต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนถึงยังพื้นที่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเ แชร์  
30 ก.ย. 62การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในเขตตำบลท้ายทุ่ง ปี 2562 แชร์  
30 ก.ย. 62โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวในพื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
24 ก.ย. 62การดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ก.ย. 62โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง ประจำปี 2562 แชร์  
21 ส.ค. 62กองทุนโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
20 ส.ค. 62กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2563 พื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 34 รายการ
เปลี่ยนภาษา