เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
แบบบัญชีโครงการ-ผด.-2-ประกาศใช้-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.1-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ส่วนที่-1-แผนดำเนินงาน-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการ ฉบับปรับปรุง 2561อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ครั้งที่ 1อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แบบประเมิน LPA ปี 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB