เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
จรรยาพนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/50 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB