นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 60,465 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
2 เม.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
2 เม.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
2 เม.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม แชร์  
2 เม.ย. 62มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แชร์  
2 เม.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แชร์  
2 เม.ย. 62มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
2 เม.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา